top of page

Gizlilik Politikası

www.kuad.org.tr isimli web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KOZMETİK ÜRETİCİLERİ VE ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

-Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

-Belirli açık ve meşru amaçlar için,

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek suretiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmekte, yasal süre sonunda imha edilmektedir.

-Kişisel veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

-Özel nitelikli kişisel veri:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

-Veri sorumlusu:

KOZMETİK ÜRETİCİLERİ VE ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ 'dir.

-Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği:

Kişisel verileriniz(web trafik verisi dahil); Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi , İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Satış Sonrası, Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Halkla İlişkiler  Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek /Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Üye İşlemlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Web Sitesinin Düzenlenmesi ve Faaliyetinin Yürütülmesi, Veri Saklama/Depolama//Yedekleme/Kurtarma Faaliyetlerinin Yürütülmesi olarak tanımlanabilecek dernek faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere dernek iç mevzuatına ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmektedir.

 

-İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği:

İşlenen kişisel verileriniz; hizmet alan veya hizmet veren kişiler, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar, hukuk bürosu/avukat, muhasebe firması / mali müşavir, banka, reklam ajansları, IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanlarına bir üst paragrafta belirtilen amaçlarla aktarılabilmekte, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik kişilerle paylaşılabilmektedir.

-Kişisel verilerinizi toplama yöntemi ve hukuki sebebi:

 

Kağıt, mail, sözlü iletişim, telefon, posta, usb bellek, whatsapp, sosyal medya gibi sözlü yazılı ve elektronik yöntemlerle(otomatik yöntemler ve çerezler dahil) toplanmakta olup, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen; kanunlarda açıkça öngörülme, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü,bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaat, açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak toplanır ve işlenir.

-Kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Taleplerinizi yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle derneğimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizin kabulü veya gerekçesi açıklanmak suretiyle reddi halinde, sonuç tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvurunuzda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir. Başvurunuzun derneğimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldığımızı belirtiriz. Aşağıdaki bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

KOZMETİK ÜRETİCİLERİ VE ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ

Söğütözü Mah. VIA TWINS Plaza 2177. Cad. No:10/B/24 Çankaya/Ankara

info@kuad.org     0312 285 5823     0552 653 5823

bottom of page